Kerken in Moordrecht

want Hij gelooft in jou!

Activiteiten

  
 

Meditatie

 

 

MEDITATIE (juli/augustus 2017)

Niet hopeloos

'Heere, zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen'.

(Luc. 5 : 12)

 

Dit is de smeekbede van een ernstig zieke tot de Geneesmeester. Door een vreselijke ziekte was deze man getroffen. Zijn lichaam werd erdoor verwoest, zijn vlees verteerd. Ontzaglijke plaag der melaatsheid, die nog tijdens het leven het lichaam tot ontbinding deed overgaan.

 

En wat het leed van zulk een melaatse nog zwaarder maakte, hij moest zich houden buiten de gemeenschap. Het was ook een eenzame lijder, die anderen van zich moest houden, door het van verre reeds toe te roepen; onrein, onrein. Ongeneeslijk, door allen gemeden. Een stuk ellende. Maar dan op zekere dag ziet hij Jezus in zijn nabijheid. En van Hem heeft hij gehoord, dat Hij een groot Wonderdoener is, die zelfs melaatsen reinigen kan. En hij gevoelt het, dit is een enige kans, die hij aangrijpen moet. Al schuwen de mensen hem en wijken zij vol schrik bij zijn nadering terug, hij gaat naar Jezus toe, valt voor Hem neer en smeekt: Heere, zo Gij wilt. Gij kunt mij reinigen.

 

Heerlijke woorden van een diepongelukkige. In deze woorden erkent hij allereerst z'n ellende. Hij is een melaatse en daarom een onreine. Dat heeft hij al zo menigmaal uitgeroepen en dat erkent hij ook nu tegenover de grote Medicijnmeester. Hij is onrein. Daarom vraagt hij om reiniging. In de tweede plaats verheerlijkt hij hier Jezus door Hem als Heere aan te spreken en Hem alle macht toe te kennen. Geen mens kon hem reinigen. Maar Heere, Gij kunt mij reinigen. Hij koestert dus geringe gedachten over zichzelf, maar denkt groot over de Heere. Het geloof heeft een onbeperkt vertrouwen in Hem. En waar men zo denkt over zichzelf en over Christus, daar komt ook de ware ootmoed tot uiting in de belijdenis van onwaardigheid. De Heere kan hem wel genezen, maar hij is het niet waardig. Heeft er geen recht op. Daarom “niet mijn wil geschiede, maar Uw wil... zo Gij wilt”. Het is dus een pleiten op genade.

 

Waar een boeteling pleit op vrije gunst, daar betoont de Heere zich een God vol van genade en verhoort Hij genadelijk zijn bede. Daar geschiedt het wonder der liefde. Daar raakt die reine Christus met Zijn smetteloze, heilige hand zulk een onreine aan.

 

Wat geen mens wilde en durfde doen, daar openbaart Hij Zijn reddende almacht. ''Ik wil, word gereinigd”. En als Hij spreekt, dan is het er. Zijn wil geschiedt, het wordt terstond. Terstond ging de melaatsheid van hem.

 

Ds. B.J. Zaal

Oud-predikant van onze gemeente

Beth-El kerk

Identiteit

De Beth-El gemeente Moordrecht is een Gereformeerde Bondsgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland en heeft zo een eigen plaats in Moordrecht, naast de andere PKN-gemeente.

Lees meer...

Kerken in Moordrecht

Copyright © 2012. Powered by emjee ICT diensten.